22 vows of Ambedkar

On 14th October 1956 Dr B. R. Ambedkar accepted Buddhism along with his 5 Lacs follower in the holy land of Nagpur. He had given basic 22 vows, rules to his followers to observe strictly.

The 22 vows are:

  1. I shall have no faith in Brahma, Vishnu and Mahesh nor shall I worship them.
  2. I shall have no faith in Rama and Krishna who are believed to be incarnation of God nor shall I worship them.
  3. I shall have no faith in ‘Gauri’, Ganapati and other gods and goddesses of Hindus nor shall I worship them.
  4. I do not believe in the incarnation of God. 
  5. I do not and shall not believe that Lord Buddha was the incarnation of Vishnu. I believe this to be sheer madness and false propaganda.
  6. I shall not perform ‘Shraddha’ nor shall I give ‘pind-dan’.
  7. I shall not act in a manner violating the principles and teachings of the Buddha. 
  8. I shall not allow any ceremonies to be performed by Brahmins.
  9. I shall believe in the equality of man.
  10. I shall endeavour to establish equality.
  11. I shall follow the ‘noble eightfold path’ of the Buddha.
  12. I shall follow the ‘paramitas’ prescribed by the Buddha.
  13. I shall have compassion and loving kindness for all living beings and protect them.
  14. I shall not steal.
  15. I shall not tell lies.
  16. I shall not commit carnal sins.
  17. I shall not take intoxicants like liquor, drugs etc.
  18. I shall endeavour to follow the noble eightfold path and practise compassion and loving kindness in every day life.
  19. I renounce Hinduism which is harmful for humanity and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality, and adopt Buddhism as my religion.
  20. I firmly believe the Dhamma of the Buddha is the only true religion.
  21. I believe that I am having a re-birth.
  22. I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the principles and teachings of the Buddha and his Dhamma.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्धांना दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा खालीलप्रमाणे आहेत.

मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

मी गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

देवाने अवतार घेतले, यावर माझा विश्वास नाही.

गौतम बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसळ प्रचार होय असे मी मानतो.

मी श्राद्धपक्ष करणार नाही; पिंडदान करणार नाही.

मी बौद्धधम्माच्या विरुद्ध विसंगत असे कोणतेही आचरण करणार नाही.

मी कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाचे हातून करवून घेणार नाही.

सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो.

मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन.

मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.

तथागताने सांगितलेल्या दहा पारमिता मी पाळीन.

मी सर्व प्राणिमात्रावर दया करीन, त्यांचे लालन पालन करीन.

मी चोरी करणार नाही.

मी व्याभिचार करणार नाही.

मी खोटे बोलणार नाही.

मी दारू पिणार नाही.

ज्ञान (प्रज्ञा), शील, करुणा या बौद्धधम्माच्या तीन तत्त्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन.

माझ्या जुन्या, मनुष्यमात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या व मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बौद्धधम्माचा स्वीकार करतो.

तोच सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे.

आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो.

इतःपर मी बुद्धाच्या शिकवणुकीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो.

 1.  
Translate »
Open chat
Jay Bhim, How can I help you?